ORGANİZASYON YAPISI

Ankara Yelken Kulübü’nün organizasyon yapısı, kurumsallaşma planı doğrultusunda belirlenen genel ilkeler çerçevesinde yenilenmiş; organizasyon birimleri "yapısal kurullar", "fonksiyonel kurullar" ve "geçici birimler" olmak üzere üç nitelikte gruplandırılmıştır. Organizasyonu şekillendiren genel ilkeler ve organizasyon yapısı ilgili başlıklar altında görülmektedir.

GENEL İLKELER

 • AYK Kurulları, AYK Tüzüğü ve Stratejik Planı doğrultusunda faaliyet yürütür. Bu belgelerdeki değişiklikler en kısa sürede kurul belgelerine de yansıtılır ve sonraki faaliyetler buna göre düzenlenir.
 • Kurullarda görev almak her AYK üyesinin hakkıdır.
 • Gönüllülük esastır.
 • Kurul üyeleri AYK değerlerine en üst düzeyde ve örnek olacak nitelikte özen gösterirler.
 • Her kurul üyesi ayırabileceği zamanı değerlendirerek kurullarda görev alır.
 • Kurul çalışmalarının en yüksek kalite ve verimlilikte yürütülmesi esastır.
 • Her kurulun bir Kurul Sorumlusu vardır ve bu sorumlu kurul çalışmaları ile ilgili olarak AYK Yönetim Kuruluna karşı AYK Genel Sekreteri üzerinden sorumludur. Kurul Sorumlusu, gerektiğinde sorumluluğunu kurul üyeleri ile paylaşabilir; ancak bu paylaşım mazeret olarak ileri sürülemez.
 • Her kurul yıllık ve dönemlik olarak bütçe ve plan hazırlar; bu planları onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Toplantısında sunar. İlgili Yönetim Kurulu Toplantısı, Genel Sekreter tarafından kurullara duyurulur. Kurul plan toplantılarının her yılın son gününden önce tamamlanması ve planların onaylanması genel hedeftir.
 • Kurul çalışmaları onaylanmış planlara uygun olarak yürütülür. Gerektiğinde planlar proaktif olarak güncellenir. Çalışmalara ilişkin en az iki ayda bir olmak üzere, Genel Sekreter ile koordineli olarak, Yönetim Kuruluna bilgi sunulur.
 • Kurullarda görev alan üyelerin bu ilkelerin farkında oldukları ve bunları tamamen benimsedikleri varsayılır.

ORGANİZASYON BİRİMLERİ

YAPISAL KURULLAR

Dernekler tüzük ve mevzuatını da kapsayacak şekilde amaç ve ilgi alanına bakılmaksızın STK'larda genellikle var olan birimleri içermektedir.

FONKSİYONEL KURULLAR

Ankara Yelken Kulübü'ne özgü olan, tüzük ve stratejik planında tanımlanan faaliyetleri yerine getirmesi ve hedeflerine ulaşması için gereken birimleri tanımlamaktadır. Bu birimler mevcut dokümanlar çerçevesinde AYK'nın misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyet gösterirler. Fonksiyonel kurullarımız ve sorumlusu olan üyelerimiz şunlardır:

GEÇİCİ BİRİMLER

İhtiyaç ortaya çıktığında, tanımlı ve süresi belirli işlerin yürütülmesi için üyeler arasından ve gerektiğinde AYK dışından belirlenen kişilerce oluşturulacak ve görevi bittiğinde dağılacak komisyonları içerir. Bu birimler Yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler.

 • Projeler Komisyonu
 • Mali Denetim Komisyonu
 • Yarış Komisyonu
 • Filotilla Komisyonu