GÜNCELLEME

Tüzüğümüz, 26.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 22.04.2022 tarih ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu doğrultusunda güncellenerek, 9 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile son şeklini almıştır.

ANKARA YELKEN SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Spor Kulübünün Adı, Merkezi ve Kurucu Üye Listesi

MADDE 1

Spor kulübünün adı ANKARA YELKEN SPOR KULÜBÜ’dür. Merkezi ANKARA’dır. Kulüp gerekli gördüğü hallerde şube açabilir.

MADDE 2

(1)   Spor kulübünün renkleri mavi ve beyazdır. Ayırıcı işareti mavi yelkenli figürü ve kulübün baş harfleri olan “AYK” harflerini içeren bir tasarımdır. Spor kulübünün amblemi EK-1’de gösterilmektedir. Tüzükte, Ankara Yelken Spor Kulübü kısaca AYK olarak belirtilecektir.

Spor Kulübünün Amacı

MADDE 3

(1)   Spor kulübü, bu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.

(2)   AYK, bölgesinde deniz sevgisi taşıyanları bir araya getirerek oluşturduğu ortak güç ile Türkiye'de yelkenciliğin yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkı sağlar. AYK, bu doğrultuda her yaştan insanın yelken yapması için ortamlar oluşturur; deniz ve yelken konusunda bilgi ve yetkinliği artıracak faaliyetler düzenler; projeler geliştirir ve uygular; çocuk ve gençleri yelken sporuna yönlendirerek eğitim ve yarış olanakları sağlar; üyeleri için yelken ve denizcilik çerçevesinde sürekli sosyal ve fiziki ortamlar yaratır.

Spor Kulübünün Faaliyet Alanları

MADDE 4

(1)   Spor kulübü, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir:

a)  Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak

b)  Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

c)  Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için ilgili spor federasyonunda spor dalı tescili yaptırmak ve tescil yaptırdığı spor dallarında spor kursları açmak, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

ç)  Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek

d)Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak

e)  Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/04/2022 tarih ve 7405 sayılı
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurmak ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralmak

f)  Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere spor kulüpleri ile birleşmek ve spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinden spor dallarını bir bütün olarak devralmak veya devretmek

g)  Spor kulübüne ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak

ğ)  Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek

h)  Spor kulübünün geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek

ı)   Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

i)   Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak

j)   Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak ve gerekli izin alınarak spor kulüplerinin kurabileceği tesisleri kurmak

k)  Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

l)   Spor kulübünün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer spor kulüpleriyle veya dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

m) Yurt içi veya yurt dışında projeler geliştirmek, bu projelere katılmak ve projeleri uygulamak. Olası Avrupa Birliği projelerini veya diğer çok uluslu projeleri kurgulamak, gerçekleştirmek, bunlarda katılımcı ve/veya iştirakçi olmak ve gereklerini yerine getirmek

Üye Olma Hakkı, Üyelik Başvurusunun Reddi Sebepleri ve Üyelik İşlemleri

MADDE 5

(1)   Fiil ehliyetine sahip olan, kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi spor kulübüne üye olma hakkına sahiptir.

a) Üyelik başvurusu form doldurularak aday tarafından bizzat yazılı olarak yapılır.

b) Belirlenmiş olan giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatının tamamını veya sadece giriş aidatını yatıran ve bunu belgeleyen asıl üye adayı son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ve en az bir üye referansı ile kulübe müracaat eder.

c) Üyelik başvuruları Yönetim Kurulunca 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

ç) Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylara kararın gerekçesini bildirme zorunluluğu yoktur.

(2)   Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3)   Aşağıdaki hallerden bir ya da birkaçına haiz kişiler kulübe üye olamazlar:

a) Niteliği ne olursa olsun kulübe borcu olanlar

b) Kötü şöhrete sahip olanlar

c) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûmiyeti olanlar

ç) Spor Genel Müdürlüğü tarafından sportif müsabakalardan lisanslı sporcu olarak müsabık olma hakkından men edilmiş olanlar

(4)   Genel Kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye Genel Kurulda oy kullanamaz.

(5)   Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler 30 (otuz) gün içerisinde merkezin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildirilir.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 6

Her üye aşağıda belirtilen haklara sahiptir ve buna mukabil yine aşağıda belirtilen yükümlülükleri üstlendiğini kabul ve beyan eder.

Üyenin hakları

(1)   Tüzükte belirtilen kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla;

a)  Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir.

b)  Üyelerin, Genel Kurul toplantılarına ve kararların oluşması amacıyla yapılan görüşmelere ve oylamalara katılma hakkı vardır.

c)  Her üyenin, kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

ç)  Kulüpten çıkan ve çıkarılan üyeler, kulüp mal varlığından hak iddia edemez.

d)Kulüp çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan konulan kurallar ve uygulanan hükümler düzeyinde yararlanma hakkı vardır.

e)  Her üyenin Genel Kurulda 1 (bir) oy hakkı vardır. Üye, bu oyu bizzat kullanmak zorundadır.

Üyelerin yükümlülükleri

(1)   Spor kulübü üyeleri ilgili mevzuat ve spor kulübü tüzüğü hükümleri ile spor kulübü organlarının kararlarına uymakla ve spor kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre yıllık üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler.

(2)   Her üye Türk Medeni Kanunu’na, spor yasasına, kulüp tüzüğüne, yönetmeliklere, yönergelere ve disiplinine uymakla yükümlüdür. Bu çerçevede her üye;

a)  Kulübün amaçlarına uygun davranmakla ve amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla,

b)  Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla,

c)  Kulüp düzenine uymak ve kulübe sadakat göstermekle,

ç)  Kulüp bünyesinde üstlendiği görevleri tam olarak yerine getirmekle,

d)Yükümlülük ve görevlerini ifa ederken veya haklarını kullanırken iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle de yükümlüdür.

Üyelikten Çıkma

MADDE 7

(1)   Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. E-devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir. Üye bu durumu 30 (otuz) gün içinde Kulüp Genel Sekreterliği’ne bildirmekle yükümlüdür.

(2)   Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

(3)   Her ne sebeple olursa olsun üyelikten çıkan kişi, -varsa- üzerine zimmetli kulüp malını 30 (otuz) gün içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Üye bu yükümlülüğünü yerine getiremediği takdirde, zimmete konu olan malın rayiç bedelinin 2 (iki) misli tutarında bir ödeme kendisine rücu edilir.

(4)   Üyenin vefatı hâlinde;

a)  Hayatta iken sahip olduğu maddi/manevi tüm üyelik hak ve sorumlulukları kendiliğinden sona erer.

b)  Birikmiş borçları var ise, Yönetim Kurulu kararı ile affedilebilir ya da vasilerinden ve/veya varislerinden talep edilebilir.

c)  Kulübe ait olup üyenin uhdesinde ya da zimmetinde bulunan varlıkları varsa, bunlar miras bırakılamaz ve en kısa sürede kulübe iade edilir. Söz konusu varlıklar 30 (otuz) gün içerisinde kulübe iade edilmediği takdirde, kulüp bu varlıkların iadesi için yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 8

(1) Aşağıdaki haller spor kulübü üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir:

a)  Spor kulübü tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

b)  Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 6 (altı) ay içinde ödememek

c)  Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak

ç)  Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

d)Kulüp asil üyeliğinden çıkarılmasını gerektiren suç işlemiş olmak

(2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde;

a)  Yönetim Kurulu oy çokluğu ile ilgili üyeliğin askıya alınmasına karar verebilir. Bu durumda askıya alınmış olan üyelik bir sonraki Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.

b)  Üyelikten çıkarılma kararları Yönetim Kurulu tarafından uygun araçlarla ilan edilir ve bu karar ilgilisine yine Yönetim Kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir.

c)  Üyeliği askıya alınan ya da üyelikten çıkarılan kişinin vefatı hâlinde, işbu tüzüğün 7. maddesi 4. fıkrası hükümleri geçerlidir.

ç)  Üyenin vefatı dışındaki tüm hâllerde, kulüp yönetimi -varsa- üyenin birikmiş borçlarının tahsili için her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.

(3)   Spor kulübünden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

Spor Kulübünün Organları

MADDE 9

(1)   Spor kulübünün organları şunlardır:

a)  Genel Kurul

b)  Yönetim Kurulu

c)  Denetim Kurulu

(2)   Spor kulübü; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara yukarıda belirtilen organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3)   7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20’nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4)   Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(5)   7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin Genel Kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

Genel Kurulun Oluşumu, Toplanma Zamanı ve Yeri

MADDE 10

(1)   Genel Kurul, spor kulübünün en yetkili karar organı olup, spor kulübüne kayıtlı üyelerden oluşur.

(2) Genel Kurul;

a)  Her 3 (üç) yılda bir Mart ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte olağan toplanır.

b)  Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya spor kulübü üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca 30 (otuz) gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Çağrı Usulü

MADDE 11

(1)   Yönetim Kurulu, spor kulübü tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

(2)   Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya spor kulübünün internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

(3)   Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

MADDE 12

(1)   Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2)   Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(3)   Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(4)   Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

(5)   Spor kulübü organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(6)   Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

(7)   Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(8)   Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

(9)   Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(10)Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan Genel Kurul ve Yönetim Kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 13

(1)   Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(2)   Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

(3)   Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise Genel Kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı Genel Kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

MADDE 14

(1)   Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile spor kulübü üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 15

(1)   Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Spor kulübü organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek

b)  Spor kulübü tüzüğünü değiştirmek

c)  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesini oylamak

ç)  Spor kulübü organlarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak

d)Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek

e)  Spor kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek

f)  Yönetim Kurulunca spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak

g)  Spor kulübü yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile spor kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek

ğ)  Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek

h)  7405 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ve gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek

ı)   Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek

i)   Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair kararlara itirazlar hakkında son kararı vermek

j)   Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğin askıya alınmasına dair kararı görüşerek üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar vermek

k)  Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek

l)   Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmek

m)Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek

n)  Spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak

o)  Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek

ö)  Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak

p)  Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek

Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 16

(1)   Yönetim Kurulu 13 (on üç) asıl ve 13 (on üç) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

(2)   Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

(3)   Yönetim Kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 17

(1)   Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak

b)  Spor kulübü tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde Genel Kuruldan yetki almak

c)  Spor kulübünü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek

ç)  Spor kulübünün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

d)Genel Kurulda alınan kararları uygulamak

e)  Spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak

f)  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak

g)  Her faaliyet yılı sonunda spor kulübünün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, hazırlanan bütçe tasarısını, spor kulübünün muhasebesine yönelik iç düzenlemelerine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dallarının harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları, keşif ve yapılabilirlik raporlarını Genel Kurula sunmak

ğ)  Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek

h)  Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak ve olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak

ı)   Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin amatör ya da profesyonel spor dallarının ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak

i)   Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak

j)   Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, spor kulübüne ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

k)  Spor kulübüne üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

l)   Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek

m)Spor kulübünün işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek

n)  Spor kulübü müzesinin kurulması, korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak

o)  Spor kulübünün tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak

ö)  Mevzuat çerçevesinde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, mevzuatın öngördüğü hallerde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli değişiklikler ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak

p)  Sponsorluk anlaşmaları yapmak

r)  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 18

(1)   Denetim Kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.

(2)   Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 19

(1)   Denetim Kurulu; spor kulübünün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

(2)   Denetim Kurulu üyelerine, denetim faaliyeti ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi, belge ve kayıtların spor kulübü yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile Denetim Kurulu üyelerinin yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

(3)   Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Spor Kulübünün Gelirleri

MADDE 20

(1)   Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a)  Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1 yıllık aidat bedeli kadar TL; yıllık aidat olarak da ilgili yılın Ocak ayından geçerli olan net asgari ücretin %10’u kadar TL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

b)  Sponsorluk gelirleri

c)  Sporcu transferlerinden alınan ücretler

ç)  Sporcu yetiştirme tazminatları

d)Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler

e)  Faaliyetlere katılım bedelleri

f)  Müsabaka hâsılatları

g)  Yayın gelirleri

ğ)  Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler

h)  Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler

ı)   Reklam gelirleri

i)   Kira gelirleri

j)   Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri

k)  Bağış ve yardımlar

1)  Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

m)Finansman gelirleri

n)  Öz sermaye katkıları

o)  Diğer benzeri gelirler

Spor Kulübü Bütçesinin Genel Esasları

MADDE 21

(1)   Bütçe; spor kulübünün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

(2)   Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

a)  Bütçe, spor kulübünün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.

b)  Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.

c)  Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

ç)  Bütçeyle verilen harcama yetkisi, spor kulübünün tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.

Bütçenin Hazırlanması

MADDE 22

(1)   Spor kulübü bütçesinin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)  Bütçe; spor kulübünün faaliyetleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Spor kulübünün bütçe teklifinin hazırlanmasına Genel Kurul çağrısını müteakip mevcut Yönetim Kurulunca başlanılır. Yönetim Kurulu, kulübün gelir-gider tahminlerini ve spor dallarından istenilen diğer cetvelleri ve bilgileri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.

b)  Bu bildirimde, takip eden olağan Genel Kurul’a kadar talep edilecek ödenek tutarı, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde gösterilir. Yönetim Kurulu, gider bütçesinin yanında spor kulübünün gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

c)  Yönetim Kurulu tarafından spor kulübünün her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

Bütçenin Yürürlüğe Konulması

MADDE 23

(1)   Spor kulübü bütçesinin yürürlüğe konulmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)  Yönetim Kurulu, spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarından gelen bütçe tekliflerini gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar.

b)  Spor kulübü tüzüğünde belirtilen bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp son şekli verildikten sonra Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçe teklifinin bir örneği isteyen spor kulübü üyesine ayrıca verilir.

c)  Spor kulübünün bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

Bütçenin Uygulanması

MADDE 24

(1)   Spor kulübü bütçesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)  Spor kulübünün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel Kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini Yönetim Kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.

b)  Bütçedeki ödenekler, spor kulübü tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.

c)  Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.

ç)  Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

Harcama Yetkilisi

MADDE 25

(1)   Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir spor dalında Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş spor dalı yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilirler. Yönetim Kurulu kararı ile ödenekler arası geçişlerle harcama miktarını arttırabilirler.

Harcama Talimatı ve Sorumluluk

MADDE 26

(1)   Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır.

(2)   Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olması ile ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.

Gerçekleştirme Görevlileri

MADDE 27

(1)   Gerçekleştirme görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2)   Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.

(3)   Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübünün gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemleri mevzuat ve Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirirler.

(4)   Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübü tüzüğü çerçevesinde harcama yetkililerinin görevlendirmeleri kapsamında programlanmış hizmetlerin zamanında ve istenildiği şekliyle yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve mevzuat ile Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğundan sorumludurlar.

Gelir ve Gider İşlemleri

MADDE 28

(1)   Spor kulübünün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor kulübü gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

(2)   Spor kulübünün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

(3)   Spor kulübü tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulübüne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

(4)   Yukarıda belirtilen belgeler; mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, spor kulübü tarafından bastırılır. Ayni bağış alındı belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sisteminde muhafaza edilir.

Alındı Belgeleri

MADDE 29

(1)   Spor kulübü gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

(2)   Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni spor kulübü yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

MADDE 30

(1)   Spor kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi spor kulübü tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, spor kulübü başkanınca onaylanır.

(2)   Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, spor kulübünün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin spor kulübü Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Spor Kulübünün Borçlanma Usulleri

MADDE 31

(1)   Spor kulübü, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile 7405 sayılı Kanunda belirtilen usul, esas ve sınırlamalar dâhilinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, spor kulübünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Beyanname Verme Yükümlülüğü

MADDE 32

(1)   Spor kulübü, Yıl Sonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.

Defter Tutma Yükümlülüğü

MADDE 33

(1)   Spor kulübü;iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dâhilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulübünün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulübü faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

Spor Kulübünün İdari Yapısı ve İdari Yapıda Yer Alan Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 34

(1)   Spor kulübünün zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Spor Kulübünün İç Denetimi

MADDE 35

(1)   Spor kulübünde Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Spor Kulübü Tüzüğünün Değiştirilme Usulü

MADDE 36

(1)   Spor kulübü tüzüğünde Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirimde bulunulur.

(2)   Spor kulübü tüzüğü değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda spor kulübü tüzüğü değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Spor Kulübünün Feshi

MADDE 37

(1)   Genel Kurul tarafından her zaman spor kulübünün feshi kararı alınabilir.

(2)   Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

MADDE 38

(1)   Genel Kurul tarafından spor kulübünün feshi kararı alındığında, spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde Ankara Yelken Spor Kulübü” ibaresi kullanılır.

(2)   Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında spor kulübünün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul tarafından belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda para, mal ve hakların devredileceği yer belirlenmemişse spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.

(3)   Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(4)   Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

(5)   Spor kulübünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

GEÇİCİ MADDE 1

İş bu tüzük 09/04/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda hazırlanmış olup; Yönetim Kurulu tarafından imza altına alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı

Görevi

1

Sermurat KÜÇÜKGÜL

Başkan

2

Derya ÇETİN

Başkan Yardımcısı

3

Cemalettin KÖMÜRCÜ 

Başkan Yardımcısı

4

Gökhan TUNA 

Genel Sekreter

5

Deniz ESEN 

Sayman

6

Murat ÖZDEN

Üye

7

İsmail Haluk ŞAHİN

Üye

8

Ayşe MENGENLİ

Üye

9

Serpil KARA

Üye

10

Faruk ELMALI

Üye

11

Emre SOYDAŞ

Üye

12

Oğuz Temuçin KESMEN

Üye

13

İlhami KALE

Üye

EK-1: Ankara Yelken Spor Kulübü Amblemi